Aku Sorensen

Conductor Aku Sorensen smiles to camera.