Kumela_Petri_5_photo_Marek_Sabogal

Petri Kumela, gitarr
Petri Kumela, guitar