Kumela_Petri_5_photo_Marek_Sabogal

Petri Kumela, kitara
Petri Kumela, guitar